เพิ่มโอกาสการเติบโตบนโลกออนไลน์ให้กับธุรกิจของคุณ

BIDTIMIZE NATIVE ADS

โฆษณาแบบเนทีฟ ทีสามารถเข้าถึงคนไทย กว่า 50 ล้านคน!

ทำไม? ต้องใช้โฆษณาออนไลน์ BIDTIMIZE NATIVE ADS

 • งบโฆษณาขันตํา เพียง 15,000 บาท/เดือน
 • คิดเงินต่อเมือโฆษณาถูกคลิก
 • ทํา Banner โฆษณาให้ฟรี 1 ดีไซน์ (1200x627)
 • มีรีพอร์ทสรุป Performance ให้รายสัปดาห์
 • สามารถติด Bidtimize pixel บนเว็บ เพือแทร็ค ยอดขายได้
 • ไม่คิดค่า Agency Fee

โฆษณาแบบเนทีฟ บนเว็บพาร์ทเนอร์ชันนําของเรา กว่า 1000+ Website

PROGRAMMATIC V S . AD NETWORK

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง 2 แพลตฟอร์มที่มีความคล้ายคลึงกัน

PROGRAMMATIC

 • มีจํานวนเว็บไซต์และแอพมากกว่า 1,000+ เนืองจากเชือม ต่อกับ ad network หลายๆเจ้าพร้อมๆกัน
 • มีจํานวน audience สําหรับทํา targeting ทีมากกว่า เช่น อายุ, เพศ, ความสนใจ ฯลฯ
 • ใช้ระบบ hybrid ในการ optimize โดยทํางานร่วมกัน ระหว่าง AI และมนุษย์ ทําให้ได้ performance ทีดีกว่า
 • มี ad format ทีหลากหลายทุกรูปแบบ ทัง banner, video, native และ rich media

AD NETWORK

 • มีเว็บไซต์จํากัด ส่วนใหญ่จะอยู่ทีประมาณ 20-50 เว็บ ทํา ให้มี inventory น้อยกว่า
 • targeting ได้แค่ประเภทเว็บไซต์ เช่นเว็บข่าว, เว็บรถยนต์ ฯลฯ
 • เปนเทคโนโลยีเก่า ซึงต้องใช้มนุษย์ในการ optimize ทําให้ performance ตํากว่า
 • ad format ค่อนข้างจํากัด ตามรูปแบบของแต่ละ network

ต่างนิยมลงโฆษณาบน Native Ads

เปิดกว้าง สําหรับทุกธุรกิจ

รวมถึงธุรกิจในหมวด Red List

ที่มักติดปัญหาเรื่องนโยบายโฆษณาที่เข้มงวดของ Facebook, Google

- Skincare ครีมบํารุงผิว

- Cosmetic เครืองสําอางค์

- Dietary Supplement อาหารเสริม

- Weight Loss ผลิตภัณฑ์ลดนําหนัก

- อืนๆ

Native Ads Spec

- Icon 128x128px (app/product icon)

- Main image 1200x627px; 600x600px

- Title (product or service) 25 symbols*

- Description (advertising text) 90 symbols*

- CTA (described call-to-action for the destination) 15 symbols*

- Advertiser (name of the advertiser) 25 symbols**

* including the spaces between letters

ไม่มีเว็บไซต์ ก็ไม่ใช่ปัญหา

สามารถใช้ Link ช่องทางออนไลน์อืนๆ มาแทน Landing Page ได้ เช่น

- Facebook Page

- Line OA

- Shopee

- Lazada

บริการออกแบบ

SALE PAGE

พร้อมจดโดเมน เพือใช้งานสําหรับโฆษณา โปรโมทธุรกิจของคุณ

ค่าบริการรายปีเพียง

6,500 บาท

Contact Us

สามารถนัดหมาย พูดคุย/ปรึกษา เพือวางแผนการทําโฆษณาออนไลน์ กับผู้เชียวชาญ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

- หมายเลขโทรศัพท์
  088-076-1014

- ทีอยู่อีเมล
  hello@bidtimize.com

- เว็บไซต์
  https://bidtimize.com

Want to learn more?

Tell us your needs, and we'll help you pick solutions that best fit you